На основу чл. Став 1 и 22. став 4 Закона о удружењима (Слижбени гласник РС, број 51/2009), Скупштина „Удружења Топличана у Београду“, на седници одржаној у Београду, 05.03.2010 godine, усвојила је:

СТАТУТ

1. УВОД

Члан 1.

Удружење Топличана у Београду, први пут је основано 1932. године, а рад јој обновљен 05.марта 1985. године, Одлуком оснивачке скупштине одржане у Београду.

Удружење је добровољна, невладина, нестраначка и недобитна организација која окупља физичка и правна лица, родом или пореклом из Топлице (општине: Блаце, Дољевац, Житорађа, Куршумлија, Мерошина, Прокупље), који живе у Београду, као пријатеље Топлице.

Седиште Удружења је у улици Високог Стевана бр. 43А, у Београду.

2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Циљеви Удружења Топличана у Београду су:

-неговање културно историјских традиција Топлице,

-давање доприноса економском развоју Топлице,

-јачање свести чланова удружења и њихових потомака о припадности завичају;

-сарадња са сличним удружењима у Србији и иностранству;

-јачање и развијање љубави према родном крају.

Члан 3.

Активности Удружења Топличана на остваривању циљева су:

1. успостављање контаката и сарадње са привредним субјектима и државним органима, како би оживеле привредне активности општина Топлице и повећала запосленост њених житеља;

2. самостално или у сарадњи са другим организацијама, организује стручне скупове, семинаре, трибине, радионице, изложбе и друге облике медијске промоције тема везаних за родни крај;

3. остваривање сарадње са образованим, културним, привредним и другим организацијама у земљи и иностранству, у циљу развоја и свестраног унапређења живота у Топлици;

4. организовање помоћи и подршке болесним и немоћним члановима Удружења;

5. рад на формирању фонда у циљу финансијске подршке талентонованим ученицима и студентима родом из Топлице;

6. организује сусрете Топличана и њихово међусобно упознавање и дружење;

7. укључивање потомака Топличана и њихово међусобно упознавање и дружење;

8. оснивање секција за промоцију тема значајних за развој Топлице;

9. издавање часописа, листова и других публикација у циљу промовисања актуелности и историјских вредности Топлице.

3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 4.

Органи Удружења Топличана у Београду су:

1. Скупштина Удружења;

2. Председник Удружења

3. Председништво Удружења

4. Управни одбор Удружења

5. Надзорни одбор Удружења

Мандат органа Удружења траје четири године.

Чланови органа могу бити поново бирани.

Члан 5.

Скупштину Удружења чине сви чланови.

Члан 6.

Скупштина Удружења

1. усваја Статут и измене и допуне Статута;

2. усваја план и програм рада Удружења за наредну годину;

3. разматра и усваја извештај о реализацији плана и програма рада Удружења за претходну годину;

4. разматра и усваја финансијски план за наредну годину;

5. разматра и усваја завршни рачун и друге финансијске извештаје о раду Удружења за претходну годину;

6. бира и разрешава председника Удружења;

7. бира и разрешава председништво Удружења;

8. бира и разрешава председника и чланове управног одбора;

9. бира и разрешава председника и чланове надзорног одбора;

10. доноси пословник о раду Скупштине;

11. доноси пословник о раду надзорног одбора;

12. бира председавајућег и радно председништво за сваку седницу, на предлог председника Удружења;

13. усваја извештај надзорног одбора;

14. утврђује висину чланарине за наредну годину;

15. одлучује о молбама и приговорима чланова Удружења;

16. одлучује о искључењу члана из Удружењу на предлог управног одбора;

Члан 7.

Седнице Скупштине Удружења су јавне.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Редовне се одржавају најмање једном годишње, на предлог једне трећине чланова Скупштине или на заједнички предлог председника и управног одбора Удружења.

Седница скупштине може се одржати и доносити одлуке ако је присутно најмање половина чланова Скупштине, односно најмање 50 чланова Удружења.

Члан 8.

Председник Удружења

-Председник Удружења руководи Удружењем, управља имовином, закључује правне послове и заступа Удружење у постпцима пред државним и другим органима.

-Председник Удружења председава седницама председништва Удружења и стара се о његовом раду.

-Председник Удружења лица за обављање административно -техничких послова Удружења.

-Председник Удружења извршава одлуке скупштине Удружења.

-Председник Удужења подноси завршни рачун и финансијске извештаје скупштини Удружења на усвајање.

Члан 9.

Председништво Удружења Топличана

Председништво Удружења Топличана чини најмање 51 члан, рачунајући и председника Удружења.

Разматра предлоге Управног одбора Удружења за побољшање рада и даје своје мишљење.

Разматра предлоге које управни одбор упућује Скупштини на усвајање и даје своје мишљење о истом.

Предлаже активности и садржаје за израду плана и програма рада Удружења за наредни период.

Предлаже Управном одбору формирање сталних и повремених тела (одбора, експертских тимова, секција, радних група и сл.) и њихове програме рада.

Предлаже чланове Управног одбора и председника Управног одбора.

Предлаже чланове Надзорног одбора и председника Надзорног одбора.

Председништво се састаје по потреби, а најмање 2 пута годишње.

Седница председништва сазива и њима руководи председник председништва који је истовремено и председник Удружења.

Члан 10.

Управни одбор

1. утврђује и предлаже скупштини усвајање Статута, као и измене и допуне Статута;

2. сачињава и предлаже Скупштини на усвајање план и програм рада удружења за наредну годину;

3. предлаже скупштини избор председника Удружења и чланова председништва;

4. организује израду планова и програма од јавног интереса, за чију реализацију се могу обезбедити средства из буџета Републике Србије, у складу са Законом;

5. образује секције за остваривање активности из делокруга рада Удружења;

6. одлучује о сазивању седница скупштине Удружења;

7. предлаже скупштини удружења искључење члана из Удружења;

8. доноси пословник о свом раду;

9. извршава одлуке скупштине и председника Удружења;

Управни одбор састоји се од 11 чланова.

Управни одбор заседа и одлучује уколико је присутно више од половине чланова.

Управни одбор одлуке доноси већином присутних чланова.

Члан 11.

Надзорни одбор

1. врши надзор над спровођењем одлука Скупштине Удружења;

2. врши надзор над законитошћу финансијског пословања Удружења;

3. обавештава Управни одбор о утврђеним резултатима рада

4. подноси годишњи извештај Скупштини Удружења о свом раду.

Надзорни одбор састоји се од 5 чланова, рачунајући и председника Надзорног одбора.

Пословник о раду Надзорног одбора, доноси Скупштина Удружења.

Надзорни одбор за свој рад, одговоран је скупштини Удружења.

4. ЧЛАНСТВО

Члан 12.

Чланство у Удружењу је добровољно.

Чланство се постиже добровољним приступањем, писменим прихватањем циљева Удружења и плаћањем чланарине.

Чланом Удружења Топличана не може бити лице које својим понашањем и начином живота нарушава углед и циљеве које је усвојило Удружење.

Пријем у чланство одобрава Управни одбор Удружења.

Члан 13.

Права чланова Удружења су:

1. учешће у раду органа Удружења;

2. давање и покретање иницијативе за реализацију циљева Удружења;

3. да бирају и да буду бирани у органе Удружења;

4. да буде информисани о раду Удружења.

Члан 14.

Обавезе чланова су:

1. да својим радом и понашањем доприносе повећању угледа Удружења;

2. да изабрани чланови органа активно учествују у раду тих органа;

3. редовно плаћају чланарине.

Члан 15.

Престанак чланства:

1. иступањем из Удружења на основу писмене изјаве члана;

2. брисањем из чланства због неплаћања чланарине за две узастопне године;

3. искључењем из Удружења по одлуци Скупштине због недостојности за чланство у Удружењу или због нарушавања угледа Удружења.

5. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Члан 16.

Активности Удружења финансирају се:

1. чланаринама чланова;

2. донацијама и поклонима;

3. из буџета Републике Србије, по основу одобрених програма и пројеката.

6. ЈАВНОСТ

Члан 17.

Јавност рада Удружења остварује се:

1. јавност седница свих органа Удружења;

2. медијска презентација свих значајних активности Удружења;

3. издавањем билтена и обавештавањем на огласној табли у седишту Удружења и на други пригодни начин.

7. ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊA

Члан 18.

Удружење може престати са радом одлуком скупштине Удружења. Имовином Удружења у случају престанка Удружења располагаће се у складу са Законом.

8. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Члан 19.

Усвајање финансијских и других извештаја врши Скупштина Удружења на предлог управног и надзорног одбора.

9. ПЕЧАТ УДРУЖЕЊА

Члан 20.

Печат Удружења је округлог облика са текстом у кругу: "УДРУЖЕЊЕ ТОПЛИЧАНА У БЕОГРАДУ-БЕОГРАД", као и штамбиљ са истим текстом.

Удружење може имати свој амблем који може поставити у печату и штамбиљу.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања, а примењује се од дана извршеног уписа у регистар код надлежног органа, у складу са законом.

Тумачење одредаба статута даје скупштина Удружења.


У Београду, 05.03.2010. године                                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ


Последње ажурирано ( среда, 10 новембар 2010 10:32 )