Недопустива разлика између севера и југа

ПРО­КУ­ПЉЕ – Удру­же­ње гра­ђа­на „По­крет за југ Ср­би­је“ при­дру­жи­ло се по­кре­ту Ује­ди­ње­ни ре­ги­о­ни Ср­би­је. На за­јед­нич­кој кон­вен­ци­ји у Про­ку­пљу, пред­став­ни­ци обе­ју стра­на су се сло­жи­ли око за­јед­нич­ког ци­ља, а то је за­ла­га­ње за рав­но­мер­ни ре­ги­о­нал­ни раз­вој Ср­би­је и де­цен­тра­ли­за­ци­ју.

Под сло­га­ном „Ту­ђа ру­ка свраб не че­ша“, за­го­вор­ни­ци ове иде­је ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду ак­тив­но да де­лу­ју ка­ко би под­ста­кли раз­вој свих кра­је­ва, а по­го­то­ву ју­га Ср­би­је.

Алек­сан­дар Ђор­ђе­вић, пред­сед­ник „По­кре­та за југ Ср­би­је“, ка­же да је иде­ја де­цен­тра­ли­за­ци­је са­мо мр­тво сло­во на па­пи­ру, ко­је по­ли­ти­ча­ри ко­ри­сте у вре­ме пред­из­бор­не кам­па­ње, а да по­сле то­га ни­ко не по­кре­ће то пи­та­ње. Он твр­ди да је не­до­пу­сти­ва раз­ли­ка у стан­дар­ду на се­ве­ру и ју­гу зе­мље.

Пред­сед­ник „По­кре­та за југ Ср­би­је“ до­да­је да про­је­кат Ује­ди­ње­ни ре­ги­о­ни Ср­би­је ни­је фор­ми­ран на иде­о­ло­шкој осно­ви, већ ће би­ти до­сту­пан гра­ђа­ни­ма свих про­фи­ла, удру­же­њи­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма, чи­ји је циљ ре­ша­ва­ње еко­ном­ских про­бле­ма на овим про­сто­ри­ма.


На кон­вен­ци­ји, ко­јој су при­су­ство­ва­ли ви­со­ки функ­ци­о­не­ри Ује­ди­ње­них ре­ги­о­на Ср­би­је, пре свих Ве­ро­љуб Сте­ва­но­вић, за­ме­ник пред­сед­ни­ка и Бра­ни­слав Јо­ва­но­вић, ре­ги­о­нал­ни ко­ор­ди­на­тор Ује­ди­ње­них ре­ги­о­на, ис­так­ну­то је да је Ср­би­ја др­жа­ва са нај­ве­ћим ре­ги­о­нал­ним раз­ли­ка­ма у Евро­пи, па за­то по­је­ди­ни де­ло­ви зе­мље од­у­ми­ру, а ми­гра­ци­ја ста­нов­ни­штва ка ве­ћим гра­до­ви­ма је из го­ди­не у го­ди­ну све ве­ћа.

– У окви­ру стран­ке ће мо­ћи да де­лу­ју сви ко­ји же­ле до­бро свом кра­ју. У Ср­би­ји мо­ра да се омо­гу­ћи јед­на­ка шан­са свим оп­шти­на­ма, за шта је по­треб­но да оја­ча парт­нер­ство ло­кал­них вла­сти у Бе­о­гра­ду. Све док та­ко не бу­де у прак­си, ма ко­ли­ко се ми тру­ди­ли, овом ре­ги­о­ну се не пи­ше до­бро – ре­као је Ве­ро­љуб Сте­ва­но­вић оку­пље­ним чла­но­ви­ма, сим­па­ти­зе­ри­ма и за­го­вор­ни­ци­ма ове иде­је, ме­ђу ко­ји­ма су у нај­ве­ћем бро­ју сим­па­ти­зе­ри Г17 плус.

То­пли­ца за­слу­жу­је бо­љи ста­тус

– Мно­го се при­ча о де­цен­тра­ли­за­ци­ји, али на ју­гу Ср­би­је се не осе­ћа­ју ни­ка­кви ефек­ти. Не­ма­мо ни­шта про­тив Бе­о­гра­да као глав­ног гра­да, али То­пли­ца и цео овај крај за­слу­жу­ју бо­љи ста­тус, пре све­га због свог спе­ци­фич­ног ге­о­граф­ског по­ло­жа­ја – об­ја­шња­ва Ђор­ђе­вић.


Објављено: недеља, 12. децембар 2010. | Аутор: Љ. Митић

Извор: www.pravda.rs