ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ТОПЛИЧАНА У БЕОГРАДУ


Пре почетка седнице председник Удружења је поздравио присутне чланове и госте, захвалио се присутним представницима СО „Стари град“ на бесплатном уступању сале за одржавање седнице уз напомену да се покреће иницијатива за братимљење општина „Стари град“ и „Куршумлија“, такође, поздравио је присутне представнике општине Куршумлије: председника Зорана Вучковића, заменика председника Дејана Милошевића и шефа одељења за привреду и економски развој Општине Куршумлија Дејана Јовановића, поздравио је и представнике Удружења Топличана из Новог Сада и Хртковаца, и упутио поздрав Општини Блаце, Прокупље, Житорађе, Мерошина, Дољевац и Завичајном Удружењу Топличана у Нишу.

Председник Удружења је предложио радно председништво у следећем саставу:

1. КОКОВИЋ Бранко – за председавајућег;
2. ПАНТОВИЋ Саво – за члана;
3. ТРАЈКОВИЋ Света – за члана;
4. ШМИГИЋ Милош – за записничара;
5. РАДОШЕВИЋ Новица – за оверача записника.

Скупштина Удружења је једногласно изабрала предложено радно председништво. Председавајући отвара седницу Скупштине Удружења и утврђује да седници присуствују 104 члана и да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине. Прешло се на утврђивање Дневног реда седнице.

Председавајући је обавестио присутне да је према члану 10. Статута Удружења, Управни одбор Удружења одржао седницу на којој је разматрао Дневни ред Скупштине и упућује га као предлог Скупштини на утврђивање.

Предложени Дневни ред је:

1. Доношење пословникa о раду скупштине Удружења;
2. Доношење одлуке o измени и допуни Статута;
3. Извештај о раду Удружења у претходном периоду;
4. Извештај Надзорног одбора;
5. Избор председника Удружења;
6. Избор председништва Удружења;
7. Избор председника и чланова Управног одбора;
8. Избор председника и чланова Надзорног одбора;
9. Усвајање пословника о раду Надзорног одбора;
10. Предлог програма рада Удружења;
11. Разно.

Председавајући ставља предлог Дневног реда на разматрање и расправљање. Председавајући констатује да нема предлога за измену или допуну предложеног Дневног реда те да предложени Дневни ред ставља на гласање. Предлог је усвојен једногласно.

Седница је наставила рад по утврђеној Дневном реду.

Тачка 1. - Доношење пословника о раду Скупштине Удружења

Председавајући даје кратко образложење предлога пословника о раду Скупштине Удружења као и то да га је разматрао Управни одбор Удружења и предлаже Скупштини да га донесе. Предлог је стављен на расправљање и дискусију. Није било дискутаната па је председавајући предлог ставио на гласање. Предлог је усвојен једногласно те је Скупштина донела пословник о раду Скупштине.

Тачка 2. -Доношење Одлуке о измени и допуни Статута

Председавајући је упознао присутне на седници са потребом измене и допуне Статута. Пре свега то је потреба усаглашавања Статута Удружења са Законом о Удружењу који је објављен у „Службени гласник РС“, број 51/2009. године, као и потреба да се рад Удружења учини ефикаснијим а у рад укључи већ број чланова Удружења преко новоформираног председништва.

Такође су присутни чланови упознати да је Управни одбор Удружења на својој седници разматрао предлог измена и допуна Статута, да га је усвојио као предлог и да га упућује Скупштини на усвајање.

Председавајући ставља предлог на расправу. Пошто није било дискусије закључена је расправа о предлогу и исти стављен на гласање. Предлог је усвојен једногласно. Скупштина Удружења је усвојила измене и допуне Статута и Статут у целини.

Тачка 3. Извештај о раду Удружења у претходном периоду

Извештај о раду Удружења поднео је председник Удружења Градимир СИМИЈОНОВИЋ у свом извештају истакао је следеће:

Председник се још једном захвалио члановима, органима Удружења на помоћи на протеклом мандату. Подсетио је присутне да је 05.03.1985. године, у овој сали обновљен рад Удружења, које је иначе основано 1931. године, те да је данас 25 година од обнављања рада Удружења. Потреба за оснивањем Удружења проистиче из чињенице да у Београду живи и ради између 50.000 – 80.000 људи родом или пореклом из Топлице, што је око 25% укупног становништва Топлице.

У целом овом периоду Удружење је предузимало низ активности и покретало иницијативе у циљу помоћи својој Топлици. Конкретне активности истиче: Учешће у организацији одржавања Видовданског Сабора Топличана у Конџељу, чији је домаћин у 2009. години, био лично; припрема, финансирање, издавање годишњег часописа Топлички венац, учешће у финансирању, штампању и издавању више књига, и то:

- Казивање о Топличком устанку – Божице МЛАДЕНОВИЋ, проф. Историје;
- Топлички устанак 1917. године, - од истог аутора;
- Мемоари о Топличком устанку 1917. године, од Радомира РАДОСАВЉЕВИЋА;
- Коста ПЕЋАНАЦ, - аутора Момчила ПАВЛОВИЋА и Божице МЛАДЕНОВИЋ;
- Монографија – „Сагоњево у горњој Топлици“ аутора Радована РАДОВАНОВИЋА и Радољуба ГЛИГОРИЈЕВИЋА;
- Књига „Мој добри анђеле“ од Радета ВУЧКОВИЋА;
- Мемоари „Трећи српски устанак“ – Боже ПАВЛОВИЋА;
- Пружање помоћи код снимања филма „Моја Топлица“ – Душка ЈАНИЋИЈЕВИЋА;
- Организација 90. година, Топличког устанка у селу Гргуру, заједно са СО Блаце, скупу коме је присуствовао и председник Републике Борис Тадић, где сам био председник Организационог одбора;
- Органиазција Топличких сусрета – „Топличко вече“ – које се одржава сваке године где је нагласио да је 2007. године, домаћин ових вечери била општина Блаце, 2008. године, општина Прокупље, а 2009. године,општина Куршумлија;
- Постављен је сајт Удружења – www.toplicani.net чиме је омогућено значајно побољшање озганизације, омасовљавања и информисања чланова Удружења;
- Уведена је база података чланова Удружења, урађене су и дизајниране нове чланске карте са израдом амблема Удружења;
- Активности на обезбеђивању средстава потребних за рад Удружења где је остварен приход од 432.000 динара;
- Основан је Бизнис клуб Удружења од 30-так власника предузећа у Београду који су из Топлице или пореклом из Топлице. Оснивање Бизнис клуба је добра идеја и треба је даље подржавати, јер на тај начин можемо обезбедити потребна средства, јер је чланарина чланова Бизнис клуба била 5.000 динара годишње по предузећу.
- Усклађена су нормативна Акта Удружења (Статут, пословници и правилници) са новим Законом о Удружењима тако да је сада потпуно уређена правна основа рада Удружења.
- Успостављена је интевизирана сарадња са Удружењима Топличана из Ниша, Раткова, Краљева и Новог Сада.
- Превазиђена је подела Удружења Топличана на Удружење Косаничана и сва су Удружења поново приступила Удружењу Топличана.
- Поред тога било је много активности на организацији разних састанака углавном привредника наших људи из Топлице у циљу проналажења решења за побољшање привредних активности у Топлици.
- Подржали смо акцију „Дани вишње“ у Великој Плани и активно учествовали у тој манифестацији.
- Помогли смо рад друштва гуслара „Топлица Милан“ и издали песму уз гусле „ Топлички устанак“.
- Удружење Топличана у сарадњи са српским лекарским друштвом организовало је мултидисциплинарни скуп Куршумлијски лекарски дани који су трајали од 24.03.2009. до 26.06.2009. године.

Тачка 4. Извештај Надзорног одбора

Извештај Надзорног одбора поднео је председник Надзорног одбора Милош ШМИГИЋ. У извештају је нагласио да је током 2009. године, Надзорни одбор одржао две редовне седнице, да је разматрао и вршио надзор над пословањем и финансијским извештајима о раду Удружења за период 01.01.2009. до 31.12.2009. године, као и контролу и оцену законитости пословања и општих Аката Удружења. Надзорни одбор констатује да је пословање и финансијски извештај у свему у складу са Законом и да су општа Акта Удружења усаглашена са законом. Председавајући ставља извештај на дискусију. Није било дискусије. Након закључења расправе председавајући ставља извештај на гласање. Извештај је усвојен једногласно.

Тачка 5. Избор председника Удружења.

Председавајући је упознао Скупштину Удружења за потребом избора председника Удружења. Такође ја нагласио да је Управни одбор на седници коју је држао са председништвом, разматрао ово питање и да упућује предлог Скупштини да за председника Удружења за период од четири године изабере Слободана СТЕВИЋА, дипл. ел. инж., рођеног 1963. године, у селу Штава код Луковске бање.

Председавајући је дао кратке биографске податке о предложеном кандидату. Предлог је стављен на расправу. Није било дискусија, а чланови Скупштине су једногласно усвојили предлог Управног одбора и изабрали Слободана СТЕВИЋА за председника Удружења за наредни период од четири године. Избор је пропраћен дуготрајним аплаузом.

Тачка 6. Избор председништва Удружења.

Председавајући је упознао присутне да је Управни одбор у проширеном саставу разматрао ову тачку Дневног реда у оквиру припреме Скупштине и предлаже Скупштини да у председништво Удружења изабере следеће чланове Удружења:

1. Љубодраг Ђинђић
2. Сава Пантовић
3. Крстомир Симић
4. Бранко Коковић
5. Милош Шмигић
6. Бранислав Мијановић
7.Света Трајковић
8. Миленко Петровић
9. Миломир Спасић
10. Братислав Виријевић
11. Радул Јовановић
12. Раде Војводић
13. Максим Луковац
14. Драгијана Радоњић-Петровић
15. Драгослав Радовановић
16. Мирко Томић
17. Драган Радојичић
18. Милован Лакушић
19. Радомир Симић
20. Боривоје Поповић
21. Слободан Кујовић
22. Предраг Јаковљевић
23. Ранђел Јанићијевић
24. Јова Миловановић
25. Милоје Кањевац
26. Риста Пантовић
27. Владислав Јовановић
28.Мирољуб Јевтић
29. Мирко Добричанин
30. Радуле Караџић
31. Бранко Несторовић
32. Слободан Симић
33. Милош Николић
34. Данијела Гавриловић
35. Мила Јанчев-Алексић
36. Милоје Милетић
37. Верица Комненић
38. Ратомир Тимотијевић
39. Влајко Цапрић
40. Раде Вучковић
41. Драгослав Словић
42. Аврам Аврамовић
43. Немања Антонијевић
44. Мирко Дуровић
45. Родољуб МИлошевић
46. Душко Јанићијевић
47. Невена Николић
48. Драгослав Мијатовић
49. Момирка Вукићевић
50. Милан Букумировић
51. Вукоица Шмигић

Након спроведене дискусије предложени су нови чланови за председништво и то:

1. ЖИВКОВИЋ Милан, проф. Пољ. Факултета;
2. ЖИВАЉЕВИЋ Миленко;
3. СТЕВАНОВИЋ Хранислав.

Након исцрпљене дискусије председавајући утврђује коначан предлог чланова председништва Удружења које сада броји 55 чланова. Предлог је усвојен једногласно.

Тачка 7. Избор прeдседника чланова Управног одбора.

Председавајући је упознао Скупштину да је Управни одбор оперативно тело од чијег рада зависи рад Удружења те да избору овог органа треба поклонити пуну пажњу. Такође је нагласио да је Управни одбор у старом сазиву и председништво, разматрало ово питање и да је формирало предлог чланова Управног одбора.

За председника предлаже Градимира СИМИЈОНОВИЋА до садашњег председника Удружења чиме се одржава континуитет у раду Удружења а за чланове:

- Аца МАРКОВИЋ – за члана, рођен 1957. године, доктор економских наука; председник Управног одбора ЕПС-а;
- Павле ГАЛИЋ – за члана, рођен 1953. године, магистар саобраћаја, генерал у пензији;
- Стојан ЦВЕТКОВИЋ – за члана, рођен 1953. године, власник фирме „Килерауто“;
- Дејан СТЕФАНОВИЋ – за члана, рођен 1954. године, председник Управног одбора „Београд пута“;
- Божидар Ждраљевић – за члана, рођен 1966. године, пуковник, заменик начелника војног кабинета председника Републике;
- Микан МИЛОВАНОВИЋ – за члана, рођен 1955. године, власник ресторана „Микан“;
- Драган ВЛАДИСАВЉЕВИЋ – за члана, рођен 1975. године, директор сектора за платни промет у Југопетролу;
- Тома ЈОВАНОВИЋ – за члана, рођен 1951. године, редовни професор Медицинског факултета:
- Света ЗДРАВКОВИЋ – за члана, рођен 1968. године, радник МУП-а, Управа пограничне полиције;
- Боривоје ПЕРОВИЋ – за члана, рођен 1965. године, радник МУП-а.

После упознавања са предлогом председавајући га ставља на разматрање, а како није било дискутаната и нових предлога приступило се гласању. Предлог је једногласно прихваћен. Скупштина је изабрала предложене на период од четири године.

Тачка 8. Избор председника и чланова Надзорног одбора.

Председавајући је упознао Скупштину са предлогом Управног одбора за избор председника и чланова Надзорног одбора, а то су:

1. Радица ДИМИТРИЈЕВИЋ – за председника;
2. Новица РАДОШЕВИЋ – за члана;
3. Небојша ГАВРИЛОВИЋ – за члана;
4. Милета КОПРИВИЦА – за члана;
5. Драган ЛАЗОВИЋ – за члана.

Након утврђивања предлога председавајући је отворио дискусију. Како није било дискутаната приступило се гласању. Предлог Управног одбора за избор чланова и председника Надзорног одбора је једногласно прихваћен.

Тачка 9. Усвајање пословника о раду Надзорног одбора.

Председавајући је упознао чланове Скупштине са предлогом пословника, отворио дискусију. Дискутаната није било, па је председавајући утврдио предлог и исти ставио на гласање. Предлог пословника је донет једногласном Одлуком Скупштине.

Тачка 10. Предлог програма рада Удружења.

Председавајући је упознао Скупштину са ставом Управном одбора да је боље да се на овој седници не доноси програм с обзиром да је изабран нови председник, ново председништво, нови председник и чланови Управног одбора, као и Надзорни одбор. Боља је варијанта да ново руководство уради свој програм и да га тада предложи скупштини на усвајање. Након дискусије Скупштина Удружења је једногласно усвојила предлог и задужује новоизабране органе да овај програм ураде што пре и на погодан начин доставе Скупштини на усвајање. Координацију овог посла водиће председник Удружења.

Тачка 11. Разно

У оквиру ове тачке господин ТИМОТИЈЕВИЋ Ратомир – домаћин овогодишњег Сабора Топличана у Конџељу упознао је присутне са припремама за Сабор и позвао присутне да дођу у што већем броју као и да се укључе око прикупљања помоћи за ову активност.

Реч је узела доктор Мила ЈАНЧЕВ – АЛЕКСИЋ, која је рекла: „ Велики напор је уложио председник Удружења на организацију мултидисциплинарног научног скупа у Куршумлији под називом Куршумлијски лекарски дани, што је непроцењив допринос развоју здравства у Топлици“. Даље је доктор ЈАНЧЕВ обавестила присутне да се сваке године 10. марта са почетком у 12 часова, на дан и час убиства премијера доктора Зорана Ђинђића у просторијама градског Завода за хитну медицинску помоћ служи вода, шећер и кафа, по традиционалном Топличком обичају, уз знак сећања на трагично настрадалог земљака и премијера. Позива Топличане да својим присуством увеличају овај чин.

Пошто није било више дискутаната, председавајући се захваљује члановима Скупштине и закључује редовну изборну седницу Скупштине у 19 часова.

Последње ажурирано ( среда, 23 фебруар 2011 15:26 )