Књига која је узнемирила Топлицу

ПРО­КУ­ПЉЕ – У ор­га­ни­за­ци­ји Књи­жев­не за­јед­ни­це "Ра­де Дра­и­нац", одр­жа­на је про­мо­ци­ја књи­ге Ива­на Ива­но­ви­ћа "Ка­ко упо­ко­ји­ти Дра­ин­ца".

Књи­га за­о­ку­пља па­жњу јав­но­сти то­плич­ког кра­ја и иза­зи­ва опреч­на ми­шље­ња, јер на са­ти­ри­чан на­чин опи­су­је ствар­не до­га­ђа­је ко­ји су се де­ша­ва­ли у прет­ход­ном пе­ри­о­ду, а за­кљу­чак књи­ге је­сте да Дра­и­нац, као нај­ве­ћи пе­сник То­пли­це, ви­ше ни­је по­тре­бан том кра­ју.


Аутор Иван Ива­но­вић ка­же да му је и био циљ да уз­не­ми­ри јав­но мње­ње, јер сма­тра да умет­ност мо­ра да бу­де од­раз свог вре­ме­на.

– Сва мо­ја до­са­да­шња де­ла су са­ти­рич­на. Раз­ли­ка је у то­ме што сам на по­чет­ку, у пр­вим књи­га­ма из­ми­шљао, сти­ли­зо­вао, а са­да се ба­вим ствар­ним до­га­ђа­ји­ма, из про­стог раз­ло­га јер је вре­ме та­кво да не­ма те има­ги­на­ци­је ко­је мо­же да га пре­ва­зи­ђе – ка­же Ива­но­вић и до­да­је да сма­тра да је по­сао пи­сца да за­сту­па исти­ну и чо­ве­ко­во пра­во.

– Ни­сам пра­вио ком­про­ми­се и до­га­ђа­је сам опи­сао она­ко ка­ко су се де­ша­ва­ли. Књи­га се са­сто­ји од че­ти­ри но­ве­ле, сва­ка по­је­ди­нач­но опи­су­је по је­дан ствар­ни до­га­ђај ко­ји се де­сио у То­пли­ци – ка­же Ива­но­вић и до­да­је да че­твр­та но­ве­ла "Ка­ко упо­ко­ји­ти Дра­ин­ца", по ко­јој је збир­ка и до­би­ла на­слов, а ко­ја тре­ти­ра од­нос То­пли­це пре­ма свом нај­ве­ћем пе­сни­ку, иза­зи­ва нај­ви­ше по­ле­ми­ка, јер је за­кљу­чак но­ве­ле да је Дра­и­нац да­нас су­ви­шан у То­пли­ци.

Је­дан од ини­ци­ја­то­ра одр­жа­ва­ња ове про­мо­ци­је, Рат­ко Зе­че­вић ка­же да је дру­штво "Ра­де Дра­и­нац" по­сто­ја­ло и ра­ни­је, али са­мо на па­пи­ру, и да је вре­ме да се то про­ме­ни.


Објављено: понедељак, 20. децембар 2010. | Аутор: Љ. Митић

Извор: www.pravda.rs